kliknite za omogućiti zoom
Učitavanje Karte logo
Filters

UNIVERZA NA PRIMORSKEM, FAKULTETA ZA TURISTIČNE ŠTUDIJE – TURISTICA

LOGO TURISTICA

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije – Turistica (v nadaljevanju FTŠ) je visokošolska izobraževalna ustanova, katere osnovni namen je ustvarjanje, ohranjanje, zagotavljanje in posredovanje znanja, izkušenj ter informacij, potrebnih za kakovosten razvoj turizma in s turizmom povezanih dejavnosti. V okviru in za potrebe svojega poslanstva razvija turistično stroko in znanstvene discipline, povezane s turizmom. Spoznanja o turizmu in sorodnih dejavnostih podaja na način, ki zagotavlja visoko usposobljene kadre za kakovostno načrtovanje, vodenje in izvajanje turističnih storitev. Poleg pedagoškega procesa razvija tudi vodilno znanstveno središče za proučevanje turizma. Organizacijske enote fakultete so: Katedra za trajnostni razvoj turističnih destinacij, Katedra za hotelirstvo in gostinstvo, Katedra za razvoj in trženje turističnih storitev, Katedra za management in podjetništvo v turizmu, Katedra za informatiko in metodologijo v turizmu, Katedra za turizem in kulturno dediščino, Katedra za tuje jezike v turizmu. . V okviru fakultete so Center za dogodke šole, Center za  funkcionalno izobraževanje, svetovanje in publikacije ter Inštitut za turizem. Njihove raziskovalno-razvojne kompetence so naslednje: raziskave in analize na področju delovanja turističnih podjetij in destinacij ter turističnega trga z namenom prepoznavanja novih trendov za načrtovanje novih turističnih proizvodov, raziskovanje in analiziranje na področju marketinga in upravljanja turističnih podjetij in destinacij. V okviru raziskovanja opravljajo meritve zadovoljstva gostov, zaposlenih ter uspešnosti poslovanja v turizmu. Poleg izobraževanja in raziskovanja na področju turizma opravljajo tudi druge dejavnosti, kot so organiziranje znanstvenih in strokovnih dogodkov, publikacije in založniška dejavnost, dokumentacijska in knjižnična dejavnost.