kliknite za omogućiti zoom
Učitavanje Karte logo
Filters

O Projektu

Naziv projekta: Po poteh istrske malvazije

Akronim: Malvasia TourIstra

Evropski projekt Po poteh istrske malvazije/Putevima Malvazije Istarske je skupni projekt Republike Hrvaške in Republike Slovenije, katerega partnerji so Institut za poljoprivredu i turizam Poreč – vodilni partner, Udruga vinogradara i vinara Istre – VINISTRA, Kmetijski Inštitut Slovenije (Ljubljana), Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije – Turistica (Portorož), Društvo vinogradnikov Slovenske Istre (Marezige) ter Konzorcij vin Istre, zaščita in promocija vin, g. i. z. (Izola).

Povzetek projekta:

Eden od tradicionalnih in tržno najpomembnejših kmetijskih proizvodov Istre je vino. Med avtohtonimi sortami zaseda posebno mesto istrska malvazija. Proizvodnja in trženje malvazije, kot enega od tipičnih lokalnih kmetijskih proizvodov, je odvisna v veliki večini od trajnostnega razvoja in reševanja specifičnih problemov v kmetijstvu, gospodarstvu ter z njima neločljivo povezanima panogama: turizmom in agriturizmom na čezmejnem podeželju.

Namen projekta je povezati istrsko malvazijo v skupni čezmejni turistični proizvod, s ciljem prispevati k zametku strategije za promocijo skupne blagovne znamke, Istre, kot posebne čezmejne turistične destinacije. To bo doseženo z opredelitvijo in vrednotenjem malvazije (definiranje različnih vrst, stilov malvazije: sveže – mlade, zrele, macerirane, barikirane, arhaične, desertne …, njenih fizikalno-kemijskih lastnosti, posebnosti in razlik), skupaj z optimizacijo in standardizacijo tehnologije proizvodnje ter ugotavljanjem možnih pozitivnih učinkov malvazije na zdravje ljudi. Istrska malvazija bo neposredno vključena med čezmejne turistične proizvode, ki temeljijo na analizi obstoječe enološko-gastronomske ponudbe, s poudarkom na dodani vrednosti. Projekt bo prispeval k ekonomskemu in socialnemu razvoju ter razvoj turizma in podeželja Istre, saj vključuje in podpira izkoriščanja naravnih virov: z razvojem novih skupnih integriranih proizvodov, storitev ter njihovega trženja in promocije. Obenem spodbuja trajnostni razvoj (podeželja), turizma, ki temelji na identiteti čezmejne Istre. Cilj projekta je izboljšati prepoznavnost Istre, krepiti vpliv turizma v zaledju čezmejnega območja, spodbujati čezmejno sodelovanje med raziskovalnimi organizacijami ter prenašati znanje in vzpostavljati mrežo čezmejnega sodelovanja na več ravneh (med pridelovalci istrske malvazije, različnimi združenji pridelovalcev, turističnimi in raziskovalnimi organizacijami), prispevati k vzpostavitvi in ​​razvoju enotnega prostora, kakor tudi skupne promocije Istre na trgu EU.

Posebne analize in študije bodo izvedene s pomočjo institucij, ki vplivajo na razvoj in politiko v regiji (Ministrstvo za okolje in prostor, kmetijstvo, zdravje). Turistične organizacije in občine bodo imele novo izhodišče za promocijo in trženje Istre. S formiranjem spletne podatkovne baze podatkov različnih vrst istrske malvazije bo zainteresiranim kupcem omogočena izbira vina po specifičnih iskalnih kriterijih (različni stili vina malvazija – sveža, zrela, macerirana, arhaična, desertna; s podrobnim opisom senzoričnih značilnosti, aromatičnega in fenolnega profila ter fizikalno-kemijskih lastnosti).

CILJI PROJEKTA:

Splošni cilji čezmejnega sodelovanja:

 • izboljšati želimo prepoznavnost Istre preko skupnega razvoja tradicionalnega kmetijskega pridelka, njegovega trženja in vključevanja v turistično ponudbo;
 • povečati želimo vpliv in promocijo turizma v manj obiskanih delih regije, kar ima pozitiven vpliv na izboljšanje zaposlovanja, gospodarsko rast in širšo turistično ponudbo;
 • naš namen je ustvariti podporo za skupno promocijo meddržavnih regij na EU-tržišču;
 • izboljšati sodelovanje na meddržavnem nivoju, tako na nivoju marketinških turističnih storitev in proizvodov, kot na nivoju okrepljenega sodelovanja raziskovalnih organizacij in prenosa znanja med obema državama;
 • vzpostaviti mrežo meddržavnega sodelovanja na več nivojih (pridelovalci vina, agriturizem, društva, enote lokalne samouprave in raziskovalne inštitucije);
 • spodbujanje dobrih medsosedskih odnosov in napredek obeh držav.

 

Specifični čezmejni cilji

Cilj projekta je skupna identifikacija in definicija dodane vrednosti vina malvazija (specifičnost, prepoznavnost, raznolikost) ter njeno vključevanje v integralni turistični proizvod s ciljem dodane vrednosti že obstoječih strategij promocije edinstvene enološko-gastronomske ponudbe hrvaške in slovenske Istre na svetovni ravni. To se bo izvajalo na podlagi opisa lastnosti in vrednotenja različnih stilov vina malvazija s pomočjo strokovnih, znanstvenih in tehničnih orodij.

 

1. Karakterizacija skupnega čezmejnega tržnega proizvoda (vino istrska malvazija) in optimizacija ter standardizacija tehnologij pridelave:

 • podrobna fizikalno-kemijska in senzorična karakterizacija različnih stilov vina malvazija;
 • jasno podana navodila za pridelavo različnih stilov malvazije (standardna, mlada, zrela, macerirana, arhaična, desertna – sladka malvazija);
 • izdelava strokovno-tehničnega elaborata za pridelovalce (čezmejno usklajevanje tehnologij), agriturizem (marketing in promocija), študente in potrošnike.

 

2. Proučevanje možnih vplivov vina malvazija na zdravje ljudi:

 • določevanje antioksidativnih učinkov fenolov in bioakativnosti vin malvazija na zdravje;
 • določevanje možnega negativnega vpliva vinogradniško-vinarske proizvodnje na območju Istre z analizami ostankov pesticidov in težkih kovin v grozdju ter vinu malvazija.

 

3. Razvoj čezmejnega integralnega turističnega proizvoda – »Po poteh istrske malvazije«:

 • analiza obstoječe enološko-gastronomske ponudbe in drugih oblik turistične ponudbe;
 • ovrednotenje in vključevanje malvazije kot tipičnega elementa v integralni turistični proizvod z izpostavljenim vplivom dodane vrednosti;
 • prenos znanja in razvoj edinstvene strategije promocije ter promocije blagovne znamke »Istrska malvazija«; kot skupnega turističnega proizvoda (izdelava celostne grafične podobe – logotipa, organizacija štirih delavnic, štirih seminarjev, dveh znanstveno-tehničnih sestankov; izdelava skupnega elaborata, prve skupne brošure v petih jezikih, spletne strani s podatkovno zbirko in iskalnikom po proizvajalcih ter različnih stilih vina malvazija, v 5 jezikih; itd.)

 
BODITE DEL POTI ISTRSKE MALVAZIJE!
 
STRUČNO-TEHNIČKI ELABORAT (pdf, 2Mb)